ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 az Elektromont Kft. weboldalán található kapcsolatfelvételi és /vagy ajánlatkérő űrlap kitöltése miatt történő személyes adatok kezeléséről

 Bevezetés

Az Elektromont Kft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett végzi. Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezeléséről:

1. Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán

Adatkezelő: Elektromont Kft.

Székhelye: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.

Cégjegyzékszáma: 01-09-876325

Honlapjának címe: https://www.elektromont.hu

E-mail cím: info@elektromont.hu

Adatvédelmi felelős: Csapó Éva

Elérhetősége: evacsapo@elektromont.hu

30/934-7304

A tájékoztató szempontjából személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező) alapján azonosítható.

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A fenti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 1. A adatkezelés jogalapja és céljai, kezelt adatok köre és forrása

Adatkezelésünk jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában gyűjti, tárolja és kezeli. Az adatkezelések célja, hogy Adatkezelő az Érintettel a kapcsolatot felvehesse, részére kérésének megfelelő információt biztosíthasson.

Adatkezelő a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével üzenetet küldő Érintett személyes adatait bizalmasan kezeli. Az alábbi táblázatban szereplő adatokon kívül, az Érintett által a későbbi levelezés során esetlegesen megadott egyéb személyes adatokat is kezeljük.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja
Név Érintett megszólítása
E-mail cím A kapcsolatfelvételt követően a kapcsolatfelvétel sikerességét visszaigazoló tájékoztatás megküldése Érintett részére.

Az Érintett által kért információ megküldése.

Az Érintett által kért ajánlat megküldése.

Telefonszám Érintett gyors elérése, kérésének pontosítása érdekében.
Cégnév (csak egyéni vállalkozó Érintett esetén) Az Érintett által kért ajánlat megküldése.
Egyéb személyes adat, amelyet Érintett maga ad meg. Az Érintett által megfogalmazott kérdés/kérés megválaszolása.

Az Érintett által kért ajánlat megküldése.

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintett.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak, az adattovábbítások indoka

Adatkezelő szervezetén belül az adott személyes adat megismerésére Adatkezelő meghatározott munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői a munkaviszonyukból, illetve megbízásukból eredő feladatok ellátásának keretében, azok végrehajtása céljából jogosultak.

Az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére külső szerv nem jogosult, így adattovábbítás nem történik, Adatkezelő Adatfeldolgozót nem alkalmaz.

 1. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

Az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 év időtartamig történik.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint meghatározott alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő meghatározott munkavállalói a személyes adatokhoz az Adatkezelő által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon férhetnek hozzá.

Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

7.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Érintett kérelmezheti Adatkezelőnél az alábbiakat

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján),
 • hozzáférést személyes adataihoz (Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését (Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján),
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (Adatvédelmi Rendelet 17-18. cikkei alapján),
 • joga van az adathordozhatósághoz (Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján),
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján).

Érintett írásban nyújthatja be érintetti kérelmét Adatkezelő részére. Adatkezelő Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

7.2.1. Első körben javasolt Adatkezelő megkeresése, az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz, vagy észrevétel Adatkezelőnek történő elküldése kivizsgálásra.

Adatkezelő a mindenkori jogszabályokban előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik és nyújt tájékoztatást az ügyben Érintett részére (a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható).

Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Érintett azt másként kéri. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedést Érintett megkeresése alapján legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Érintett bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

Amennyiben Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 7.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként írásban hagyományos levélben, vagy e-mailben.

7.2.2. Érintett Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

7.2.3. Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. honlap: http://naih.hu; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen, ha véleménye szerint

 • Adatkezelő a 7.1. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • személyes adatainak kezelése során Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
 1. Egyéb

Az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa.

Budapest, 2023. március 1.